Legea nr. 176/2018 privind internshipul

Legea nr. 176/2018 privind internshipul

Parlamentul României

 

Legea nr. 176/2018 privind internshipul

 

Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 626 din 19 iulie 2018. Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

 

Art. 1. – (1) Prezenta lege reglementează modalitatea de efectuare a programelor de internship pentru persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani, în scopul:

 

 1. dezvoltării abilităților       profesionale      ale     internilor      în       îndeplinirea    atribuțiilor      și

responsabilităților din domeniul în care se organizează programul de internship;

 

 1. desfășurării unor activități și familiarizarea cu cerințele organizației-gazdă;

 

 1. cunoașterii de  către  interni  a  specificului  activității  organizației-gazdă  în  cadrul  căruia  își desfășoară activitatea, precum și a exigențelor acesteia;

 

 1. dobândirii de experiență profesională, abilități practice și/sau competențe;

 

 1. facilitării tranziției de la sistemul de educație către piața munc

 

 • Prin excepție  de  la  prevederile  a  (1),  contractele  de  internship  pot  fi  încheiate  și  de persoane  care  au  împlinit  vârsta  de  15  ani,  numai  cu  acordul  părinților  sau  al  reprezentanților legali, după caz.

 

 • Organizația-gazdă care optează pentru organizarea programului de internship este obligată să respecte prevederile prezentei

 

 • Organizația-gazdă este obligată să asigure finanțarea programului de internship cu încadrarea în bugetul anual aprobat cu această destinație.

 

Art. 2. – În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

 

 1. intern – persoana care prestează o activitate specifică, precizată în fișa de internship, în cadrul unei organizații-gazdă, în baza unui contract de internship, pentru realizarea scopului prevăzut la 1 alin. (1);

 

 1. program de internship – activitatea specifică desfășurată de intern pe o perioadă de timp limitată în cadrul unei organizații- gazdă, care are ca scop aprofundarea cunoștințelor teoretice, îmbunătățirea abilităților practice și/sau dobândirea de noi abilități sau competențe;

 

 1. organizație-gazdă – persoana juridică la care internul desfășoară o activitate specifică, în baza unui contract de internship;

 

 1. perioada programului   de   internship   –   perioada   limitată   de   timp   pentru desfășurarea programului de internship, stabilită prin contractul de internship încheiat între   intern   și organizația- gazdă;

 

 1. contract de  internship  –  contractul  încheiat  între  intern   și  organizația-gazdă,  pe  durată determinată, în temeiul căruia un intern se obligă să se pregătească profesional și să desfășoare o activitate specifică pentru și sub autoritatea unei organizații- gazdă, care se obligă să îi asigure o indemnizație  pentru  internship  și  toate  condițiile  necesare  realizării  scopului  prevăzut  la  ar  1 alin. (1);

 

 1. îndrumător – persoana desemnată de organizația-gazdă care coordonează, informează, îndrumă și acordă sprijinul necesar internului pe perioada programului de internship, monitorizează și evaluează activitatea acestuia;

 

 1. coordonator al programelor de internship – persoana desemnată pentru a organiza și implementa programele de internship de către reprezentantul legal sau conducătorul organizației- gazdă care derulează programe de internship cu mai mult de 12 interni simultan;

 

 1. referat de evaluare – documentul întocmit de îndrumător la terminarea programului de internship, prin care acesta realizează evaluarea activității internului și acordă calificativul aferent evaluării;

 

 1. fișa de internship – document operațional, anexat la contractul de internship, care prezintă în detaliu activitatea  specifică  pe  care  trebuie  să  o  îndeplinească  un  intern  în  cadrul  organizației- gazdă;

 

 1. certificat de internship – documentul întocmit de organizația-gazdă la finalizarea programului de internship, care atestă perioada în care internul a desfășurat activitate în baza contractului de internship, activitățile desfășurate, precum și calificativul obținut în urma evaluării;

 

 1. indemnizația pentru internship – suma de bani lunară la care are dreptul internul, ca urmare a participării acestuia la programul de internship, supusă prevederilor 61 lit. b) și art. 76 alin.

(2) lit. s) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

 

Art. 3.  –  Organizația-gazdă promovează public, în scris  și/sau online, programele de internship desfășurate,  criteriile,  calendarul  și  procedura  internă  de  selecție,  responsabilitățile  generale pentru fiecare program de internship ofertat, precum și condițiile contractuale (numărul de ore și durata programului de internship, valoarea minimă a indemnizației lunare).

 

 

CAPITOLUL II

Organizarea programului de internship

 

Art. 4. – (1) În funcție de numărul de salariați, organizația- gazdă poate încheia în mod simultan contracte de internship pentru un număr de interni care nu poate fi mai mare de 5% din numărul total al salariaților.

 

 • Prin excepție  de  la  prevederile  a  (1),  organizația-gazdă  care  are  încadrați  cel  mult  20

salariați poate încheia simultan cel mult două contracte de internship.

 

 • În situația în care suma rezultată în urma aplicării procentului prevăzut la a (1) are două zecimale, numărul programelor de internship pe care organizația-gazdă le poate desfășura se va calcula prin rotunjire la numărul întreg mai mare, dacă prima zecimală este egală sau mai mare cu 5.

 

Art. 5. – (1) Programele de internship se pot organiza oricând în decursul unei perioade neîntrerupte de 12 luni.

 

 • Durata unui program de internship este de maximum 720 de ore pe parcursul a 6 luni consecutive.

 

 • Între intern și organizația-gazdă se poate încheia un singur contract de inter

 

 • Prin excepție de la prevederile a (3), între intern și o organizație-gazdă se pot încheia mai multe contracte de internship, cu condiția ca acestea să fie pentru programe de internship diferite, iar durata cumulată a acestora să nu fie mai mare de 6 luni.

 

 • Încheierea unui contract de internship în scopul de a evita încheierea unui contract individual de muncă pentru efectuarea activității respective este interzisă, sub sancțiunea nulității absolute.

 

 • Prin derogare de la prevederile art. 16 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, perioada în care internul a desfășurat activitatea în baza contractului de internship se consideră vechime în muncă, și, după caz, vechime în specialitate, în funcție de tipul activităț

 

 • Nu pot încheia contract de internship organizațiile-gazdă:

 

 1. care au mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoanele care doresc să încheie contract de internship;

 

 1. la care calitatea de administrator/asociat este deținută de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat față de alți angajatori/organizații-gazdă cu care persoanele au mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu;

 

 1. care au încheiat contractul de internship cu scopul prevăzut la alin. (5), pe o perioadă de 3 ani de la data aplicării sancți

 

 • În recrutarea  internilor,  organizația-gazdă  va  ține  cont  de  principiul  egalității  de  tratament

prevăzut la art. 5 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

Art. 6. – (1) Programul de internship se desfășoară în temeiul contractului de internship, cu respectarea activităților specifice stabilite în cadrul acestuia și a regulamentelor interne aplicabile.

 

 • Este interzisă  delegarea  de  sarcini  internului  ce  constau  în  prestarea  altor  activități  și/sau exercitarea altor atribuții în afara celor care au ca obiect pregătirea teoretică și practică conform contractului de

 

 • Pe perioada programului de internship, internul se obligă să presteze activitățile prevăzute în contractul de  internship  pentru  și  sub  autoritatea  organizației-gazdă,  sub  directa  coordonare  a unui  îndrumător,  desemnat  de  conducătorul  organizației-gazdă  dintre  salariații  calificați,  cu  o experiență  de  cel  puțin  un  an  în  domeniul  de  activitate  în  care  urmează  să  se  desfășoare programul de

 

 • Un îndrumător poate asigura formarea, în același timp, pentru cel mult 3

 

 • Exercitarea activității  în  calitate  de  îndrumător  se  include  în  fișa  postului  și  în  programul normal de lucru al

 

 • Nu poate avea calitatea de îndrumător salariatul care se află în următoarele situații:

 

 1. a fost sancționat cu una dintre sancțiunile prevăzute la ar 248 alin. (1) lit. a) -d) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar sancțiunea disciplinară nu a fost radiată, în condițiile legii;

 

 1. se află în stare de incompatibilitate în condițiile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care organizația-gazdă este instituție/autoritate publică.

 

Art. 7. – (1) Îndrumătorul are următoarele obligații:

 

 1. coordonează și îndrumă activitatea internului pe parcursul programului de internship;

 

 1. monitorizează modul de îndeplinire a activităților internului;

 

 1. evaluează activitatea internului și întocmește, la sfârșitul programului de internship, un referat de evaluare aferent;

 

 1. elaborează fișa de internship în colaborare cu coordonatorul programelor de

 

(2) Coordonatorul programelor de internship are următoarele atribuții principale:

 

 1. stabilește politica de implementare, modalitățile de acțiune și modul de realizare a programelor

de internship;

 

 1. coordonează procesul de înscriere și selecție a candidaților;

 

 1. asigură publicitatea programelor de internship, potrivit art. 3;

 

 1. stabilește, împreună cu conducătorii compartimentelor/structurilor interne de specialitate, numărul de  locuri  disponibile  pentru  programele  de  internship  în  funcție  de  domeniul  de activitate al fiecăruia;

 

 1. asigură suportul necesar îndrumătorilor și internilor;

 

 1. asigură evidența  candidaților,  precum  și  a  confidențialității  datelor  cu  caracter  personal  ale acestora;

 

 1. colaborează cu îndrumătorii pe linia promovării, coordonării, monitorizării și dezvoltării activității internilor;

 

 1. elaborează documente și materiale necesare bunei desfășurări a programului de internship;

 

 1. alte atribuții care sunt în sarcina organizației-gazdă potrivit prezentei legi și îi sunt delegate de către conducătorul organizației-gazdă sau reprezentantul legal al acesteia, după caz.

 

Art. 8. – (1) Internul are dreptul la o indemnizație pentru internship, plătită de organizația-gazdă, al cărei cuantum este stipulat în contractul de internship.

 

 • Cuantumul indemnizației  pentru  internship  stabilită  potrivit  a  (1)  este  egal  cu  cel  puțin 50% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată și se acordă proporțional cu numărul de ore de activitate desfășurată.

 

 • Durata timpului de muncă pentru un intern, pentru a desfășura activitate în baza unui contract de internship, este de maximum 40 de ore pe săptămână și se stabilește prin contractul de

 

 • În situația  internilor  cu  vârsta  sub  18  ani,  durata  timpului  de  muncă  pentru  a  desfășura activitate în baza unui contract de internship este de maximum 30 de ore pe săptămână, dar nu mai mult de 6 ore pe

 

 • Remunerarea internilor în misiunile permanente ale României în străinătate, inclusiv în misiunile implicate în activități care țin de exercitarea de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene din anul 2019, are loc la nivelul salariului în valută corespunzător funcției de referent de specialitate II, stabilit conform prevederilor art. 2 din capitolul IV și ale nr. crt. 19 al capitolului V din anexa IV la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit

 

din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, raportat la un program de activitate cu durata de 8 ore pe zi, dar nu mai mult de 40 de ore pe săptămână.

 

 • Este interzisă efectuarea de ore suplimentare peste durata prevăzută la (3) și (4).

 

 • Organizația-gazdă are  obligația  de  a  ține  evidența  timpului  în  care  internul  își  desfășoară activitatea  specifică  din  cadrul  programului  de  internship,  precum  și  obligația  de  a  prezenta această situație organelor de control ori de câte ori este solicitat acest lucr

 

 

CAPITOLUL III

Procedura de evaluare a activității internului

 

Art.  9.  –  (1)  Evaluarea  activității  internului  se  realizează  pe  baza  unui  referat  de  evaluare, întocmit de îndrumător în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea programului de internship, care va cuprinde descrierea activităților desfășurate de intern, modul de îndeplinire al acestora, ținând cont de:

 

 1. abilitățile pe care le-a dobândit internul în urma finalizării programului de internship;

 

 1. conduita internului pe durata programului de internship;

 

 1. aprecierea nivelului de consolidare a competențelor și de dobândire a cunoștințelor teoretice și a deprinderilor practice necesare pentru exercitarea unei ocupații din domeniul în care acesta a efectuat programul de internship;

 

 1. concluzii privind desfășurarea programului de internship;

 

 1. criteriile de  evaluare  stabilite  și  gradul  de  îndeplinire  a  obligațiilor  prevăzute  în  fișa  de internship și în contractul de internship;

 

 1. gradul de realizare a obiectivelor

 

 • Îndrumătorul întocmește referatul și acordă unul din următoarele calificative: foarte bine (FB), bine (B), satisfăcător (S) și nesatisfăcător (NS).

 

 • În situația  în  care  contractul  de  internship  încetează  din  motive  neimputabile  organizației- gazdă anterior termenului pentru care a fost încheiat, îndrumătorul va încheia referatul de evaluare pentru perioada desfășurată din contractul de internship, cu precizarea explicită a motivului încetării

 

Art. 10. – (1) Referatul de evaluare se aduce la cunoștința internului, prin notificare scrisă, în termen de 7 zile lucrătoare de la data finalizării programului de internship.

 

 • Conducătorul organizației-gazdă sau coordonatorul programelor de internship, după caz, este informat cu privire la calificativul acordat internului de către îndrumător în urma evaluării activității și la conținutul referatului de evaluare.

 

 • Internul nemulțumit  de  rezultatul  evaluării  poate  contesta,  la  șeful  ierarhic  superior  al îndrumătorului sau la coordonatorul programelor de internship, după caz, calificativul obținut în urma procesului de evaluare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data luării la cunoștință.

 

 • Organizația-gazdă este obligată să soluționeze contestația în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea

 

 • În urma evaluării activității internului, organizația-gazdă poate decide angajarea internului cu contract individual de muncă, în condițiile legii, ținând cont de posturile vacante din organizație și de competențele dobândite de

 

Art. 11. – (1) În cazul modificării sau încetării contractului individual de muncă al îndrumătorului, acesta întocmește referatul de evaluare pentru perioada din programul de internship în care a asigurat îndrumarea internului, iar organizația-gazdă trebuie să desemneze un alt îndrumător, care va întocmi la rândul său un referat de evaluare pentru perioada rămasă până la finalizarea programului de internship.

 

(2) Referatele întocmite în condițiile alin. (1) se înaintează conducătorului organizației-gazdă sau coordonatorului programului de internship, după caz, în cadrul căreia își desfășoară activitatea internul și sunt avute în vedere la evaluarea finală a internului.

 

Art.  12.  –  (1)  În termen  de 5  zile de la  comunicarea  referatului de evaluare  final, organizația- gazdă are obligația de a elibera internului un certificat de internship care să ateste:

 

 1. perioada în care acesta a desfășurat activitatea în baza contractului de internship;

 

 1. activitățile desfășurate pe perioada programului de internship;

 

 1. calificativul obținut în urma evaluării;

 

 1. abilitățile/competențele dobândite în urma desfășurării programului de inter

 

(2) Certificatul de internship va conține următoarele elemente:

 

 1. datele de identificare ale organizației-gazdă care emite certificatul;

 

 1. numărul de înregistrare și data emiterii certificatului;

 

 1. numărul de înregistrare și data încheierii contractului de internship;

 

 1. numele, prenumele și datele de identificare ale internului;

 

 1. perioada programului de internship;

 

 1. numele și prenumele reprezentantului legal al organizației- gazdă;

 

 1. mențiunea “Internul  și  organizația  emitentă  sunt  responsabili  pentru  veridicitatea  datelor cuprinse în acest certificat”;

 

 1. programul/programele de internship în cadrul căruia/cărora și-a desfășurat activitatea

 

 

CAPITOLUL IV

Drepturi și obligații

 

Art. 13. – Pe perioada desfășurării programului de internship, internul are următoarele drepturi:

 

 1. să primească indemnizația pentru internship de la organizația-gazdă în cuantumul stipulat în contractul de internship;

 

 1. să beneficieze de asistența și coordonarea îndrumătorului desemnat de organizația-gazdă;

 

 1. să i se stabilească activități al căror nivel de complexitate pot să evolueze treptat pe parcursul programului de internship;

 

 1. să i  se  asigure  resursele  materiale  necesare  pregătirii  sale  profesionale  și  perfecționării cunoștințelor sale practice;

 

 1. să beneficieze de acces la informații care să îi permită consolidarea cunoștințelor și dezvoltarea

abilităților;

 

 1. să i se asigure timpul necesar pregătirii în scopul dobândirii/consolidării de abilități practice

și/sau competențe;

 

 1. să participe la formele de pregătire desfășurate de organizația-gazdă, după caz;

 

 1. să beneficieze de evaluare obiectivă;

 

 1. să primească referatul de evaluare și certificatul de internship;

 

 1. să conteste referatul de evaluare dacă este nemulțumit de rezultatul evaluării;

 

 1. alte drepturi care decurg din lege sau din contractul de

 

Art. 14. – Pe perioada desfășurării programului de internship, internul are următoarele obligații:

 

 1. să respecte sarcinile date de îndrumătorul său în cadrul activităților întreprinse, în conformitate

cu prevederile contractului de internship și cu fișa de internship;

 

 1. să îl consulte pe îndrumător pentru realizarea sarcinilor repartizate pe parcursul derulării programului de internship;

 

 1. să respecte normele de confidențialitate în desfășurarea activității sale;

 

 1. să respecte prevederile regulamentelor interne;

 

 1. să respecte normele de securitate și sănătate în muncă, precum  și normele pentru situații de

urgență;

 

 1. alte obligații  care  decurg  din  contractul  de  intenship  și,  respectiv,  din  fișa  de  internship,

încheiate între părți.

 

Art.   15.   –   (1)   Pe   perioada   desfășurării   programului   de   internship,   organizația-gazdă   are următoarele drepturi:

 

 1. să organizeze procesul de selecție a persoanelor ce vor lua parte la internship cu respectarea

principiului prevăzut la art. 5 alin. (8);

 

 1. să monitorizeze și să evalueze activitatea și cunoștințele asimilate de intern pe perioada și la

sfârșitul programului de internship, prin intermediul îndrumătorilor, în condițiile prezentei legi;

 

 1. să îi stabilească internului, prin fișa de internship, atribuții în domeniul în care se realizează programul de internship;

 

 1. să valorifice cunoștințele teoretice și practice ale internului în perioada programului de

internship;

 

 1. să exercite controlul asupra modului de desfășurare și de îndeplinire a activităților repartizate

internului.

 

(2)  În  situația  în  care  constată  încălcarea  regulamentelor  interne   și/sau  a  contractului  de internship,  organizația-gazdă  are  dreptul,  după  efectuarea  unei  cercetări  interne,  să  aplice următoarele sancțiuni:

 

 1. avertisment scris;

 

 1. reducerea indemnizației pe o durată de maximum două luni, cu 5-10%;

 

 1. rezilierea contractului de

 

Art. 16. – Pe perioada desfășurării programului de internship, organizația-gazdă are următoarele obligații:

 

 1. să înmâneze internului, anterior începerii activității, un exemplar din contractul de internship;

 

 1. să plătească internului indemnizația pentru internship, conform contractului de internship;

 

 1. să desemneze un îndrumător care să ghideze internul în vederea pregătirii profesionale, a aprofundării cunoștințelor  teoretice  și  îmbunătățirii  abilităților  practice  în  domeniul  în  care  se realizează programul de internship;

 

 1. să asigure o dotare corespunzătoare – logistică, tehnică și tehnologică – necesară valorificării cunoștințelor teoretice ale internului și dezvoltării cunoștințelor practice;

 

 1. să supravegheze activitatea internului pe perioada desfășurării programului de internship;

 

 1. să elibereze internului, la sfârșitul programului de internship, certificatul de internship în condițiile prevăzute la art. 12;

 

 1. să nu folosească internul pentru desfășurarea altor activități decât cele prevăzute în contractul de internship și fișa de internship;

 

 1. să respecte programul de activitate al internului în condițiile prevăzute la ar 8 alin. (3) și (4);

 

 1. să informeze despre evaluarea de risc din unitate și despre consecințele riscurilor existente;

 

 1. să nu folosească internul la desfășurarea unor activități aferente unor ocupații din Grupa majoră 9 – Muncitori necalificați, conform Clasificării ocupațiilor din România (COR) și/sau în activități în condiții grele sau vătămătoare pentru intern;

 

 1. să țină evidența orelor de activitate prestate de fiecare intern și să pună la dispoziția organelor

de control această evidență ori de câte ori se solicită acest lucru;

 

 1. să asigure  pe  parcursul  desfășurării  programului  de  internship  condițiile  de  securitate  și sănătate  în  muncă  prevăzute  în  Legea  securității  și  sănătății  în  muncă  nr.  319/2006,  cu modificările ulterioare;

 

 1. să pună la dispoziția organelor de control contractul de internship, fișa de internship, precum și documentele de evidență a activității prestate de intern, inclusiv dovada acordării indemnizației pentru

 

Art. 17.  –  (1) Organizația-gazdă are obligația completării și transmiterii datelor și informațiilor din  contractul  de  internship,  cel  târziu  în  ultima  zi  lucrătoare  anterioară  începerii  activității  în cadrul programului de internship, în registrul de evidență a contractelor de internship, înființat de agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă sau a municipiului București, în a cărei rază teritorială  aceasta  își  desfășoară  activitatea,  ținut  în  formă  electronică,  denumit  în  continuare registrul electronic de evidență.

 

(2)  Accesul  organizației-gazdă  la  registrul  electronic  de  evidență  se  face  pe  bază  de  parolă proprie, utilizată cu titlu gratuit.

 

Art.  18.  –  (1)  Organizația-gazdă  are  obligația  completării  registrului  electronic  de  evidență  în ordinea încheierii contractelor de internship.

 

 • Registrul electronic  de  evidență  cuprinde  elementele  de  identificare  ale  internului,  data încheierii  contractului,  data  începerii  activității  în  cadrul  programului  de  internship,  durata acestuia,  cuantumul  indemnizației  pentru  internship,  data  încetării  contractului  de  internship, domeniul în care se desfășoară programul de

 

 • Orice modificare privind datele de identificare ale organizației-gazdă, respectiv cu privire la contractul de  internship,  se  operează  în  registrul  electronic  de  evidență,  în  termen  de  3  zile lucrătoare de la data apariției situației care a impus respectiva modificare.

 

 • Îndreptarea erorilor survenite în completarea registrului electronic de evidență se efectuează la data la care organizația- gazdă a luat cunoștință de acestea.

 

 

CAPITOLUL V

Contractul de internship

 

Art. 19. – (1) Contractul de internship se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română, cel târziu în ziua anterioară începerii programului de internship. Obligația de încheiere a contractului de internship în formă scrisă revine organizației- gazdă.

 

 • Durata maximă a contractului de internship este de 6 luni, fără posibilitatea

 

 • Prin excepție de la prevederile a (2), instituțiile/autoritățile publice implicate în activități privind pregătirea, organizarea și desfășurarea perioadei de exercitare de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene din anul 2019 pot stabili o durată mai mare a contractului de internship, care nu poate depăși 12 luni, în condițiile reglementate prin hotărâre a Guvernului.

 

Art. 20.  – Drepturile și obligațiile părților cu privire la efectuarea programului de internship se stabilesc  prin  contractul  de  internship,  în  condițiile  legii,  și  se  completează,  după  caz,  cu prevederile regulamentelor interne.

 

Art. 21. – (1) Contractul de internship se suspendă dacă internul se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă.

 

 • Durata suspendării contractului de internship nu se ia în considerare la calculul perioadei programului de

 

 • În situația  în  care  durata  cumulată  a  suspendărilor  este  mai  mare  decât  1/3  din  perioada programului de internship prevăzută în contractul de internship, acesta încetează de drept, fără a fi afectat dreptul organizației-gazdă de a încheia un nou contract de internship pe perioada rămasă din programul respectiv sau de a încheia un nou contract de internship cu internul

 

 • După încetarea motivelor care au determinat suspendarea contractului de internship, internul își continuă activitatea până la acoperirea integrală a duratei prevăzute în contractul de internship, cu excepția situației prevăzute la a (3).

 

Art. 22. – (1) La încetarea contractului de internship, părțile pot conveni ca activitatea să continue prin încheierea, în condițiile legii, a unui contract individual de muncă.

 

 • La sfârșitul programului de internship, dacă nu s-a decis încheierea unui contract individual de muncă în condițiile art. 10 a (5), activitatea încetează.

 

 • Organizațiile-gazdă care, în termen de 60 de zile de la finalizarea programului de internship, încheie un contract individual de muncă cu persoana care a desfășurat programul de internship primesc, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, o primă de promovare a angajării în cuantum de 586 de lei pentru fiecare persoană astfel angajată, după îndeplinirea obligației de menținere a  raporturilor  de  muncă  pentru  o  perioadă  neîntreruptă  de  cel  puțin  24  de  luni. Acordarea primei de promovare a angajării se realizează în limita fondurilor alocate cu această destinație.

 

 • Cuantumul primei de promovare a angajării, prevăzută la alin. (3), se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului, în funcție de rata inflație

 

 • Prevederile a (3) nu se aplică în cazul în care organizația-gazdă este instituție/autoritate publică.

 

 • Pentru a beneficia de sumele prevăzute la a (3), reprezentanții organizațiilor-gazdă depun o cerere la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, în maximum 6 luni de la expirarea termenului prevăzut la alin. (3), însoțită de următoarele documente:

 

 1. copia contractului de internship al internului înregistrat la agențiile teritoriale pentru ocuparea

forței de muncă;

 

 1. copia certificatului de internship al internului;

 

 1. copia contractului individual de muncă al persoanei care a încheiat contractul de internship, înregistrat în registrul general de evidență a salariaților;

 

 1. orice alte documente care fac dovada menținerii raporturilor de muncă ale persoane

 

 • Perioada neîntreruptă de cel puțin 24 de luni prevăzută la a (3) nu poate fi constituită din perioade în care raporturile de muncă sunt suspendate, conform legii, cu excepția perioadelor de suspendare pe perioada concediului pentru incapacitate temporară de muncă.

 

Art. 23. – Contractul de internship încetează în următoarele condiții:

 

 1. la expirarea termenului stabilit în contract;

 

 1. de comun acord;

 

 1. când organizația-gazdă își încetează activitatea;

 

 1. prin reziliere, de plin drept, în caz de neexecutare sau executare necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în contractul de internship de către una dintre părți, în măsura în care, la notificarea adresată  de  partea  lezată,  partea  în  culpă  nu  depune  diligențele  necesare  pentru executarea  în  mod  corespunzător  a  obligațiilor  ce  îi  revin  potrivit  obligațiilor  contractuale,  în termen de 5 zile de la primirea notificării;

 

 1. prin încheierea unui contract individual de muncă între părți, conform prevederilor Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

 1. prin denunțarea  unilaterală  de  către  oricare  dintre  părți,  în  situații  justificate,  pe  baza  unei notificări prealabile transmise cu cel puțin 15 zile înainte de data propusă pentru încetare;

 

 1. în situația prevăzută la ar 21 alin. (3).

 

CAPITOLUL VI

Dispoziții finale

 

Art. 24. – Ministerul Muncii și Justiției Sociale, prin organele de control din cadrul structurilor teritoriale ale Inspecției Muncii și, respectiv, ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, monitorizează modul de realizare a programelor de internship, controlează și aplică sancțiuni potrivit prevederilor art. 26 alin. (2).

 

Art. 25. – Organele de control prevăzute la art. 24 au competența de a controla:

 

 1. registrul de evidență a contractelor de internship, înființat și administrat de agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă;

 

 1. modul de încheiere, executare, modificare, suspendare și încetare a contractului de internship;

 

 1. dovada acordării indemnizației pentru internship cuvenite internului în condițiile leg

 

Art. 26. – (1) Următoarele fapte constituie contravenție și se sancționează după cum urmează:

 

 1. neachitarea  de   către   organizația-gazdă   a   indemnizației   pentru   internship   în   condițiile

reglementate la art. 8 alin. (1) și (2), cu amendă de la 2.000 la 4.000 de lei;

 

 1. nerespectarea obligației  prevăzute  la  ar  8  alin.  (3)  –  (5)  privind  durata  maximă  a  timpului prevăzut pentru activitatea de internship, cu amendă de la 4.000 la 6.000 de lei;

 

 1. nerespectarea prevederilor 16 lit. a), g) și j), cu amendă de la 2.000 la 4.000 de lei;

 

 1. nerespectarea prevederilor 17 și ale art. 18, cu amendă de la 2.000 la 4.000 de lei;

 

 1. nerespectarea obligației  de  a  încheia  contractul  de  internship  anterior  începerii  activității, potrivit art. 19 alin. (1), cu amendă de la 10.000 la 20.000 de lei;

 

 1. nerespectarea obligației prevăzute la ar 19 alin. (2), cu amendă de la 4.000 la 6.000 de lei;

 

 1. includerea în cadrul contractului de internship a unor clauze care contravin prezentei legi, cu amendă de la 300 la 1.000 de

 

 • Constatarea contravențiilor, precum și aplicarea sancțiunilor se realizează de către:

 

 1. Inspecția Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, pentru contravențiile prevăzute la (1) lit. a) -f);

 

 1. Agenția Națională  pentru  Ocuparea  Forței  de  Muncă,  prin  structurile  sale  teritoriale,  pentru contravenția prevăzută la a (1) lit. g).

 

 • Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la a (1), această posibilitate fiind expres menționată în procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor.

 

Art.  27.  –  Dispozițiile  prezentei  legi  se  completează  cu  prevederile  Legii  nr.  319/2006,  cu modificările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător.

 

Art. 28. – (1) Stabilirea unor condiții specifice de desfășurare a programelor de internship pentru instituțiile/autoritățile publice se reglementează prin hotărâre a Guvernului.

 

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), condițiile specifice de desfășurare a programelor de internship în cadrul Parlamentului României se reglementează prin hotărâre a Biroului permanent al fiecărei Camere a Parlamentului.

 

Art. 29. – (1) Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin structurile sale teritoriale, are obligația de a înființa registrul electronic de evidență a contractelor de internship, prevăzut la art. 18 alin. (1), în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare.

 

(2) Până la înființarea registrului electronic de evidență a contractelor de internship potrivit alin. (1),  evidența  este  ținută  de  organizația-gazdă  într-un  sistem  propriu  de  centralizare,  care  să cuprindă cel puțin elementele prevăzute la art. 18 alin. (2).

 

Art. 30. – (1) Prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale se aprobă:

 

 1. modelul certificatului de internship, prevăzut la art. 12 alin. (1);

 

 1. modelul contractului de internship, prevăzut la art. 19 alin. (1);

 

 1. modelul cererii prevăzute la art. 22 alin. (6).

 

(2) Modelele prevăzute la alin. (1) se afișează pe site-ul Ministerului Muncii și Justiției Sociale,

în format editabil.

 

Art. 31. – Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor art. 29 alin. (1), care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

 

 

PREȘEDINTELE CAMEREI

DEPUTAȚILOR, FLORIN IORDACHE

PREȘEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU- TĂRICEANU

București, 17 iulie 2018.

Nr. 176.